Privatlivspolitik

for www.krimi-historie.dk

 

Dataansvar
Vi tager din databeskyttelse alvorligt
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi
behandler dine data.
For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling
påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller
ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.
I tilfælde af, at de beslutninger, vi har behov for at træffe, er afhængige af, at vi kan behandle følsomme persondata,
biometriske oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold om dig, gennemfører vi en analyse af konsekvenserne af
databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før, vi begynder at behandle dine
persondata.

Kontaktoplysninger
www.krimi-historie.dk er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: Susanne Jensen
Adresse: Kirkestræde 3, 5970 Ærøskøbing
Telefonnr.: 51233989
Mail: info@krimi-historie.dk
Website: www.krimi-historie.dk

Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til
hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.
Vi indhenter ikke oplysninger fra andre aktører.

Behandling af persondata
Vi anvender denne type data om dig:
Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores
kontakt med dig.
De data, vi anvender, omfatter:
– Almindelige persondata
Vi sammenstiller ikke data.
Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.
Det sker, når vi har brug for at:
– Administration af din relation til os
Vi kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har
givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger vi, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er
forenenligt med det nye formål. Vi vurderer fx de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme
oplysninger, vi har behov for at bruge. Vi vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative
konsekvenser for din handlefrihed.

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet
er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi
bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.
Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig. Vi
undersøger også, om nogle af de datatyper, vi anvender, kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiseret form. Det
kan vi gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, vi tilbyder dig.
Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte
formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare
for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde
en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.
Vi vil gerne være sikre på, at vi kun behandler persondata, der er nødvendige for hvert af vores bestemte formål. Derfor
er det indlejret i vores it-systemer, at der alene indsamles den datamængde, der er nødvendig. Det sikres også
automatisk, at omfanget af behandlingen ikke er unødigt stort, og opbevaringstiden ikke er for lang.
For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine persondata, benytter vi også løsninger, der automatisk
sikrer, at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere. Der er også indlejret beskyttelse mod, at et ubegrænset
antal personer kan få adgang til data.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere
dine persondata løbende.
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer
i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.
For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine
persondata.
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores
indsamling, behandling og opbevaring af dine data.
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har
et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i et
behandle dine persondata.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne
ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Vi videregiver ikke persondata til andre aktører.
Vi videregiver ikke dine persondata til aktører i tredjelande.

Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter
dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at
uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme
persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang
gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også
fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af
omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies
Cookies, formål og relevans
Vi placerer kun nødvendige cookies, der sikrer den funktionalitet på vores website, som kunden beder om, og som er
undtaget for krav om samtykke.
Vi indhenter dit samtykke
Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og
indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.
Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise
dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så se vejledningen under vores cookie-politik.

Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender
dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det
omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af
hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende
dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke
tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan
du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med
lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne
er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores
videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse.
Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.
Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre
aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også
få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.
Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.
Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling,
undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi
har modtaget din henvendelse.